مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

برنامه کلاس های علمی،فرهنگی، تربیتی و اجتماعی دانشجو معلمان

 

مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان تهران (امور فرهنگی و اجتماعی) در نظر دارد به منظور توانمندسازی دانشجومعلمان در زمینه های علمی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی با همکاری و همیاری پردیس ها و مراکز تابعه و استادان متخصص مطابق برنامه ریزی (پیوست) اقدام به تعریف کلاس های مجازی در سامانه LMS نموده است.

با توجه به اینکه ظرفیت سامانه محدود می باشد افرادی می توانند از مطالب کلاس بهره مند شوند در زمان آغازین حضور مجازی داشته باشند.

نشانی سامانه:

Tehranlms.cfu.ac.ir

با توجه به درخواست و نیاز دانشجومعلمان عزیز، روز های پنج شنبه هر هفته برنامه هفته آینده از طریق شبکه های مختلف اجتماعی اعلام خواهد شد.

برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.