مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

برگزاری همایش مجازی با موضوع زیست جهان پسا کرونا از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

دانشگاه ایلام با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- همایش مجازی با موضوع " زیست جهان پسا کرونا از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب" را برگزار می نماید.