مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت

"کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت"  به صورت حضوری و غیر حضوری در آبان ماه سال جاری توسط دانشگاه ایلام برگزارمی گردد.