مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

برگزاری پنجاه و چهارمین کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان :

«بررسی نقش تلگرام در شکل گیری انحرافات اجتماعی جوانان شهر تهران»

پنجاه و چهارمین کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «بررسی نقش تلگرام در شکل­­ گیری انحرافات اجتماعی جوانان شهر تهران» با ارائه دکتر علی صادقی(عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان) و با حضور ناقدان: دکتر علی سادئی(عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان) و دکتر رضا بیگدلو (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی) روز سه ­شنبه 24 تیرماه 1399 ساعت 10 الی 12 به صورت مجازی و از طریق سامانه (LMS) برگزار می­ شود.