مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

اولین جشنواره ملی فیلم و عکس کرونا، فرصت ها و چالش ها

دانشگاه پیام نور در نظر دارد اولین جشنواره ملی "  فیلم و عکس کرونا،  فرصت ها و چالش ها " را برای دانشجویان سراسر کشور برگزار نماید.