مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

اولین جشنواره فرهنگی هنری خاطره گویی و خاطره نویسی با طعم کرونا

دانشگاه پیام نور در نظر دارد اولین جشنواره فرهنگی هنری "خاطره گویی و خاطره نویسی با طعم کرونا" را برای دانشجویان سراسر کشور برگزار نماید .