مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی  شهریورماه سال جاری توسط دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می گردد.