مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

نخستین جشنوارة کشوری تجربیات برتر، آموزشی – تربیتی استادان و دبیران ، آموزش زبان عربی

 « نخستین جشنوارة کشوری تجربیات برتر، آموزشی تربیتی استادان و دبیران ، آموزش زبان عربی ، به شیوة مجازی » به میزبانی پردیس شهید بهشتی مشهد در تاریخ 99/04/10 ، برگزار می گردد.