مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

دوره آموزش نوآوری در اقتصاد دیجیتال

دوره آموزش نوآوری در اقتصاد دیجیتال توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می گردد.