مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

نخستین رویداد تخصصی راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور