مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

آئیننامه و مقررات انضباطی سکونت در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

بسمه تعالی
 
دانشگاه و دانشجو از محورهای توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می شوند. دانشگاه فرهنگیان با هدف تربیت معلمانی دلسوز، مدیرانی متعهد، مربیانی معتقد و پژوهشگرانی خلاق و پایبند به مبانی و ارزش های اسلامی و انقلابی تاثیر ایجاد فضای خوابگاهی مناسب به عنوان خانه دوم دانشجومعلمان را نادیده نگرفته است و در همین راستا به منظور ارتقاء نشاط معنوی، حفظ آرامش روحی و جسمی، توسعه فکر و اندیشه، اعتلای شخصیت و افزایش کیفیت تحصیلی دانشجویان و بهبود کیفیت زندگی در خوابگاه های دانشجویی، تدوین مقررات و ضوابط را راهگشا دانسته و به همین منظور رعایت حقوق فردی و جمعی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خودباوری، تأمین امنیت و قانون مداری درسکونت دانشجویان خوابگاهی را امری ضروری میداند. ( فایل ضمیمه را مطالعه بفرمائید.)