مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

مدیر بخش ریاضی

 

 

مدیر بخش ریاضی مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران
تصویر نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی سوابق علمی و اجرایی
مهدخت نقیبی بیدختی دکتری آموزش ریاضی رزومه

 


نظرات کاربران