مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

مدیر گروه هنر

 

مدیر گروه هنر مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران
تصویر نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی سوابق علمی و اجرایی
تصویر استاد میترا معصومی میترا معصومی

کارشناسی ارشد

ادبیات نمایشی

رزومه