مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

اساتید گروه فیزیک

 

  معرفی اساتید گروه فیزیک مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران 
تصویر نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی سوابق علمی و اجرایی
تصویر استاد رسولی فر علی رضا رسولی فر کارشناس ارشد فیزیک رزومه
تصویر دکتر فاطمه اصغری فاطمه اصغری

دکترا

فیزیک اتمی- مولکولی

رزومه
تصویر دکتر مسعود علی محمدی مسعود علی محمدی

دکترا

فیزیک

رزومه

 


نظرات کاربران