مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

سرفصل دروس رشته های دایر در مرکز

سرفصل دروس رشته های دایر در مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران

 

کارشناسی پیوسته:

آموزش ارتباط تصویری

آموزش ریاضی

آموزش فیزیک

آموزش شیمی

آموزش زیست شناسی

آموزش ابتدائی

 

کارشناسی ناپیوسته:

آموزش و پرورش ابتدایی

 

کارشناسی ارشد:

آموزش زیست شناسی

آموزش شیمی